Schattingen

22 juni 2023

Hoe vastgoed laten schatten voor de aangifte van de nalatenschap?

Op een erfenis betaalt u erfbelasting. Dat bedrag is mede afhankelijk van de waarde van de onroerende goederen in de nalatenschap. Om sancties te vermijden, is het belangrijk om de waarde van de onroerende goederen correct aan te geven met een VLABEL-schatting. Dat zijn schattingen door experts die door de Vlaamse Belastingdienst erkend zijn.

U kan ook zelf een schatting maken van de onroerende goederen, maar hier zijn risico’s aan verbonden waarmee u best rekening houdt.

Wilt u graag een VLABEL-schatting laten uitvoeren?
Zoek niet verder en vertrouw op CC experts als erkend VLABEL-schatter.

Bestel hier een VLABEL-schatting online.

Lees hieronder alles wat u moet weten over een VLABEL-schatting

Wat is een VLABEL-schatting?

Wanneer de onroerende goederen van een overleden persoon geschat worden door een ambtenaar van de Vlaamse Belastingdienst of door een erkende schatter van de Vlaamse Belastingdienst noemen we dat een VLABEL-schatting.

Onze schatters-experten zijn erkend door de Vlaamse Belastingdienst zodat u bij ons terechtkunt voor een VLABEL-schatting. Een gekwalificeerde vastgoedexpert bezoekt het onroerend goed en maakt een VLABEL-schatting op. 

De aangifte van de nalatenschap dient uiterlijk te gebeuren vier maanden na de datum van overlijden. Daarom is het belangrijk een VLABEL-schatting tijdig aan te vragen.

Vastgoed zelf schatten

Een erfgenaam is niet verplicht een VLABEL-schatting te laten uitvoeren. U kunt zelf een schatting opmaken waarvan de waarde in de nalatenschap wordt aangegeven. In geval van meerdere onroerende goederen in het actief van de nalatenschap kan voor elk onroerend goed individueel een waarde bepaald worden.

Het schatten van de waarde van een onroerend goed is een complex proces. Er zijn online tools en computerprogramma’s voorhanden om zelfstandig een schatting te maken. De betrouwbaarheid van die online tools dient steeds in vraag gesteld te worden.

Het is de erfgenaam die finaal de verantwoordelijkheid en de risico’s draagt over de aangegeven waarde. Wordt een te lage schatting aangegeven, is er een risico op een ‘tekortschatting’. De Vlaamse Belastingdienst kan hiervoor een boete opleggen.

Ze heeft twee jaar de tijd om na te of de aangegeven waarde te laag is. Omgekeerd, indien een te hoge schatting aangegeven wordt door de erfgenaam, betaalt men meer erfbelasting dan werkelijk nodig. Bovendien zal een eigen schatting zelden de verdeling van de nalatenschap onder de erfgenamen faciliteren.

landmeter GPS

Gratis bindende VLABEL-schatting door een ambtenaar

Sinds april 2019 kunnen erfgenamen in Vlaanderen een gratis bindende VLABEL-schatting aanvragen. Deze gratis schatting gebeurt door een computerprogramma en is onherroepelijk bindend na validatie door een ambtenaar van de Vlaamse Belastingdienst.

In vele gevallen wordt de bindende schatting niet voorafgegaan door een plaatsbezoek van een ambtenaar. Het risico bestaat dat de schatting door het computerprogramma de waarde van het onroerend goed te hoog inschat. Dat leidt tot een hogere erfbelasting dan werkelijk nodig. Een schatting zonder een plaatsbezoek houdt onvoldoende rekening met de context. Zo is het onmogelijk om een computerprogramma te laten inschatten of er isolatie aanwezig is, welk type beglazing voor de ramen gebruikt wordt, of de elektrische installatie conform is, …

Bij een gratis bindende VLABEL-schatting is de erfbelasting verschuldigd en betaalbaar binnen de termijn vermeld op het aanslagbiljet, ook al wordt nadien nog een bezwaar ingediend. In de praktijk stellen we vast dat notarissen, fiscalisten en erfgenamen aarzelen om een gratis bindende VLABEL-schatting te laten uitvoeren door een ambtenaar. De perceptie bestaat dat de fiscus tegelijk rechter en partij is in het proces.

VLABEL-schatting door een onafhankelijke en erkende schatter-expert

Een VLABEL-schatting kan ook worden opgemaakt door een erkend VLABEL-schatter, zoals een erkend landmeter. Die is objectief en houdt rekening met de verschillende kenmerken van het onroerend goed door een bezoek ter plaatse.

Onze schatters-experten zijn erkend door de Vlaamse Belastingdienst zodat u bij ons terechtkunt voor een VLABEL-schatting.

Raadpleeg hier uw tarief en bestel een VLABEL-schatting online.

Wanneer het onroerend goed overeenkomstig de schatting wordt aangegeven en het verslag in bijlage van de aangifte wordt gevoegd, aanvaardt de Vlaamse Belastingdienst de waardering. Er is met andere woorden geen risico op een ‘tekortschatting’ met een boete, ook al zou het goed vervolgens binnen korte termijn worden verkocht tegen een hogere prijs dan de geschatte waarde. 

Bij een VLABEL-schatting wordt het verslag gemotiveerd opgemaakt in overeenstemming met de wettelijke vorm- en kwaliteitsvereisten. Zo bevat een VLABEL-schatting opgesteld door CC experts onder meer:

  • een inleiding
  • een beschrijving van het te schatten onroerend goed (vb. ligging, grond, constructie, rechten, fotoreportage en schetsen met de indeling)
  • een motivering en toelichting van de gehanteerde schattingsmethode
  • een beschrijving en een analyse van de vergelijkingspunten
  • een gedetailleerde waardeberekening met toelichting
  • een conclusie met een SWOT-analyse en geschatte resultaten
  • een ondertekening door de schatter-expert

In eerste instantie wordt een VLABEL-schatting gebruikt voor de aangifte van de nalatenschap. Maar als gevolg van de objectieve, onpartijdige en omstandige motivering van de schatting is het rapport ook bijzonder geschikt om de nalatenschap te verdelen onder de erfgenamen.

landmeter GPS

Bestel een VLABEL-schatting online

Onze schatters-experten zijn erkend door de Vlaamse Belastingdienst zodat u bij ons terechtkunt voor een VLABEL-schatting.

Meer weten over uw VLABEL-schatting?

Omdat dossiers en projecten uniek zijn, stemmen we onze dienstverlening graag af op uw noden en behoeften.
Neem contact op voor meer info of vraag vrijblijvend een offerte aan.