Landmeten

18 maart 2023

Prekadastratie of PRECAD van percelen en gebouwen

Als een perceel wijzigt van vorm of grootte wordt een nieuw kadastraal perceel gecreëerd waarbij een prekadastratie door een landmeter vereist is.

Vanwege de technische normen wordt een prekadastratie of PRECAD doorgaans aangevraagd door een landmeter. Hierbij verzorgt de landmeter eerst een opmeting om vervolgens een prekadastratie in te dienen bij het kadaster. Voor een prekadastratie is de landmeter in bijzonder de deskundige.

Lees hier onze expertise over de prekadastratie van percelen en gebouwen door een landmeter. 

Een prekadastratie of PRECAD aanvragen bij een landmeter?
Zoek dan niet verder en vertrouw op CC experts.
Neem contact op voor meer info of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Wat is een prekadastratie of PRECAD?
Welke rol heeft de landmeter?

Bij de wijziging van de vorm of de grootte van een perceel, of als een gebouw wordt gesplitst met een basisakte, of als een opstalrecht op een perceel of een gebouw wordt gevestigd, wordt met een prekadastratie een identificatie voor een nieuw perceel aangemaakt bij het kadaster, ook wel de planreferte, de gereserveerde perceelsidentificatie en de volume-identificatie genoemd.

Een prekadastratie is het proces waarbij:

 • een landmeter een afbakeningsplan opmaakt van het nieuw te creëren kadastraal perceel;
 • het kadaster binnen de 20 kalenderdagen na aanvraag een planreferte, de gereserveerde perceelsidentificatie of de volume-identificatie aanmaakt en aflevert op basis van het aangeleverde afbakeningsplan door de landmeter.

De verplichting geldt sinds 2015.

Wat is het afbakeningsplan die wordt opgemaakt door een landmeter?

Het afbakeningsplan is een plan opgemaakt door een landmeter die het nieuw kadastraal perceel afbakent in omvang, hetzij in vierkante meter voor een gereserveerde perceelsidentificatie, hetzij in kubieke meter voor een volume-identificatie.

Afhankelijk van het doel zijn er verschillende technische normen van toepassing waarmee de landmeter rekening houdt bij de opmaak van het afbakeningsplan:

 • een horizontale splitsing van een perceel (vb. notariële splitsing of verkaveling);
 • een splitsing van een gebouw met een basisakte;
 • het vestigen van een opstalrecht op een perceel of een gebouw.

Het afbakeningsplan dat het nieuw kadastraal perceel afbakent, krijgt als resultaat van de aanvraag tot een prekadastratie een planreferte toegekend. De planreferte is een uniek nummer om het afbakeningsplan te kunnen identificeren in een notariële akte.

In de praktijk maakt de landmeter de planreferte, de gereserveerde perceelsidentificatie en/of de volume-identificatie over aan de notaris die de opmaak van de notariële akte verzorgt. In het geval van een complexe notariële akte en prekadastratie zullen de notaris en de landmeter vaak in overleg de noden en de wenselijkheden van een prekadastratie of PRECAD definiëren.

Wanneer is een prekadastratie nodig?

Als een nieuw kadastraal perceel het voorwerp zal uitmaken van een notariële akte, is een prekadastratie vereist. Een nieuw kadastraal peceel ontstaat als het gevolg van:

 • de wijziging van de vorm of de grootte van een perceel;
 • een splitsing van een gebouw met een basisakte;
 • het vestigen van een opstalrecht op een perceel.

Enkele courante voorbeelden in de praktijk waarbij een prekadastratie of PRECAD vereist is:

 • de verkoop van een deel van een kadastraal perceel tuin;
 • de afsplitsing van een stuk grond door verkoop of schenking;
 • een splitsing van een perceel in loten bouwgrond (verkaveling);
 • een wijziging van de perceelgrens tussen twee aanpalende percelen bij een afpaling;
 • de verkoop van individuele appartementen waardoor privatieve kavels gecreëerd worden als het gevolg van de splitsing van een gebouw met een basisakte;
 • een opstalrecht, een erfpachtrecht, een vruchtgebruik op een deel van een perceel of een deel van een gebouw;
 • een authentieke huurovereenkomst op een deel van een perceel;
 • een hypothecaire kredietakte op een deel van een perceel;
 • de onteigening van een deel van een perceel;
 • de kosteloze grondafstand aan een gemeente van een deel van een perceel;
 • een wijziging van de basisakte door de verkoop van een conciërge in een appartementsgebouw;

Een prekadastratie of PRECAD is bijvoorbeeld niet vereist bij:

 • de verkoop van een volledig perceel tuin;
 • een recht van opstal, een erfpachtrecht of een vruchtgebruik op een volledig perceel;
 • een authentieke huurovereenkomst op een volledig perceel;

Wat is het doel van een prekadastratie of PRECAD?

De doelstelling van de regelgeving bestaat er in de nauwkeurigheid van kadastrale informatie bijgehouden door het kadaster te verbeteren en de rechtszekerheid van bijvoorbeeld notariële vastgoedtransacties te verhogen.

Daar er een afbakeningsplan voorafgaand aan het verlijden van de authentieke akte wordt opgemaakt, hebben de partijen die betrokken zijn in de notariële akte kennis van de afbakening en de oppervlakte van het nieuw te creëren kadastraal perceel.

Vóór 2005 toen de verplichting van een prekadastratie of PRECAD nog niet van kracht was, hanteerde men in notariële akten formuleringen als: “gekadastreerd of gekadastreerd geweest zijnde”, “zonder waarborg van maat of oppervlakte, al ware het verschil één op twintig of meer”, “verkoop van kavel zonder opmeting ervan”…  Een onnauwkeurigheid in de identificatie van het voorwerp van de notariële akte resulteerde enerzijds in juridische twistpunten tussen partijen en anderzijds kon het kadaster onvoldoende nauwkeurig de kadastrale gegevens bijwerken.

landmeten

Onze referenties

 • De opmeting en prekadastratie voor een notariële splitsing van 3ha projectgrond gelegen te Gent aan The Loop.
 • De verkaveling en prekadastratie van grond in 12 loten bouwgrond te Lievegem.
 • De prekadastratie van een appartementsgebouw met 20 wooneenheden en 15 parkeerplaatsen en de berekening van de quotiteiten in een gemotiveerd verslag.
 • De verkaveling en prekadastratie van grond in 2 lotenbouwgrond te Gent.

Meer weten over prekadastratie of PRECAD?

Omdat dossiers en projecten uniek zijn, stemmen we onze dienstverlening graag af op uw noden en behoeften.
Neem contact op voor meer info of vraag vrijblijvend een offerte aan.