Algemene voorwaarden

Art. 1 Gegevens van de dienstverstrekker

1.1. CC experts, is de handelsbenaming van de BV CLAEYSSENS EN COUCKUYT, met zetel te 9830 SINT-MARTENS-LATEM, Kouterbaan 16B en ondernemingsnummer 0642.924.512,  hierna genoemd de ‘Onderneming’ met website www.ccexperts.be (hierna de ‘Site’ genoemd) en tevens te bekomen telefonisch: 09/233 40 54 of via mail: info@ccexperts.be De Onderneming is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij AXA Belgium, aldaar gekend onder polisnummer 010.730.541.377.

1.2. Indien de toevertrouwde Opdracht dit vereist, wordt de Onderneming vertegenwoordigd door een landmeter-expert die handelt in naam en voor rekening van de Onderneming. De landmeter-expert oefent een vrij beroep uit en het staat hem of haar vrij voor de uitvoering van de opdracht zich te laten bijstaan door een medewerker, een collega of andere derden van zijn keuze. Het beroep van een landmeter-expert is wettelijk geregeld overeenkomstig de Wet van 11.05.2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert.

Art. 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt mondeling, schriftelijk of via de website.

2.2. De Klant bevestigt dat hij/zij voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst kennis heeft genomen van de toepasselijke algemene voorwaarden. Deze toepasselijke algemene voorwaarden zijn bovendien op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de ‘Site’.

2.3. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De Onderneming behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op de bestellingen en opdrachten die na de wijzigingsdatum worden geplaatst.

Art. 3 Voornaamste diensten

3.1. De Onderneming is een studiebureau dat focust op uw vastgoedgerelateerde uitdagingen en projecten. De ‘Onderneming’ richt zich zowel tot particulieren, ondernemingen en vastgoedprofessionals en biedt volgende diensten aan: schattingen, landmeten, plaatsbeschrijvingen, advies en consultancy.

Art. 4 Tot stand komen van de Overeenkomst – Recht tot herroeping – Werkwijze – uitvoeringstermijn

4.1. Een bestelling of opdracht, ook die genoteerd op de website en deze door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door de Onderneming uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard.

4.2. Annulering van de Opdracht is niet mogelijk door de Klant, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord door de Onderneming. De Klant-consument heeft het recht om de Overeenkomst op afstand gesloten (via de website- per mail – telefonisch) gedurende 14 dagen na de sluiting van de overeenkomst en zonder opgave van de reden te herroepen (via modelformulier op website FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (economie.fgov.be). Bij een rechtsgeldige herroeping zal de Onderneming het eventueel reeds betaalde voorschot binnen de 8 werkdagen na de herroeping terugbetalen.

Indien de Consument evenwel de ‘Onderneming’ uitdrukkelijk verzocht heeft om de uitvoering op te starten voor het verstrijken van de herroepingstermijn en de Consument maakt toch gebruik van zijn herroepingsrecht, dan betaalt de Consument een bedrag dat overeenstemt met de reeds geleverde diensten overeenkomst artikel VI.51 of VI.71§3 van het WER. Dit bedrag wordt berekend op basis van de totale prijs zoals vastgelegd in de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst op verzoek van de Consument reeds volledig werd uitgevoerd alvorens het verstrijken van de wettelijk voorziene herroepingstermijn, kan de Consument dit recht tot herroeping niet uitoefenen.

Daarnaast zal de Klant ingevolge zijn annulering van de Opdracht een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn aan de Onderneming van 15% van de prijs van het totaalbedrag van de bestelling, met een minimum van € 90,- excl. btw verschuldigd, behoudens bewijs van hogere geleden schade. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. Ingeval de bestelling geannuleerd wordt, na aanvang van uitvoering, zal evenwel de volledige prijs van de bestelling verschuldigd zijn.

4.3. De bestelling of opdracht wordt uitgevoerd zoals bepaald in de offerte of zoals deze werd geregistreerd op de website. Bij ontstentenis van een goedgekeurde offerte, wordt de bestelling of opdracht uitgevoerd zoals schriftelijk of mondeling werd overééngekomen tussen partijen.

4.4. Een bestelling of opdracht wordt opgeleverd per e-mail in PDF-formaat, tenzij uitdrukkelijk anders overééngekomen.

4.5. Uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn deze niet bindend. Een bepaalde uitvoeringstermijn, verliest haar bindend karakter indien de vertraging te wijten is aan een situatie van overmacht of aan elke situatie buiten de schuld om van de Onderneming.

Art. 5 Te verwachten kostprijs – Meerkosten – Wijze van betaling

5.1. Bij een bestelling via de website of elke andere techniek voor communicatie op afstand, wordt de offerteprijs onmiddellijk en automatisch bepaald aan de hand van de door de Klant verstrekte gegevens. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, blijft elke offerte gedurende 4 weken gelden. Aanbiedingen en prijzen in een offerte gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Zelfs na aanvaarding van de offerte, behoudt de Onderneming zich het recht voor om de prijs aan te passen indien zou blijken dat de ingevoerde gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid.

5.2. Bij ontstentenis van een offerte, wanneer wordt vastgesteld dat de prijs in de offerte werd berekend op basis van door de Klant foutief en/of onvolledig verstrekte gegevens of wanneer er sprake is van aanvullende opdrachten, die niet werden voorzien in de offerte of in de op de website geregistreerde bestelling, worden de geleverde prestaties in regie gefactureerd aan de hierna vermelde tarieven (excl. BTW): € 125,- per uur voor vastgoedexpertises; € 95,- per uur voor landmeetkundige opmetingen & dataverwerking; € 90,- per uur voor CAD tekenwerk & BIM modellering; € 65,- per uur voor administratie handelingen en taken; € 135,- per uur voor rapporteringen, projectmanagement en -opvolging en € 100,- vaste vergoeding te verhogen met € 0,45 per km voor verplaatsingen.

Deze tarieven kunnen eventueel nog verhoogd worden met de gemaakte onkosten.

Indien de Onderneming op de met de Klant vooraf afgesproken tijdstip geen toegang zou krijgen tot het onroerend goed waardoor de uitvoering van de Opdracht onmogelijk wordt gemaakt, wordt een nieuw tijdstip vastgelegd, waarvoor een meerkost wordt aangerekend van € 50,- te verhogen met de kosten voor de bijkomende verplaatsingen aan € 0,45 per afgelegde km.

Tenzij anders op de factuur vermeld, dient elke factuur uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. De Onderneming behoudt zich het recht voor om het uitvoeren van de Opdracht op te schorten, zolang de Klant in gebreke blijft de factuur tijdig te betalen. Ingeval van niet-betaling op de voorziene vervaldag is er -van rechtswege en zonder ingebrekestelling- een verwijlinterest verschuldigd aan 1% per maand en verhoogd worden met een conventionele schadevergoeding van 10% met een minimumbedrag van € 90,-.

5.3. Iedere betwisting van de factuur dient uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur te worden verzonden per aangetekende zending, zoniet zal dit protest als onbestaande worden beschouwd.

Art. 6 Aansprakelijkheid

6.1. De Klant verschaft aan de Onderneming alle nodige en beschikbare informatie en verleent zijn of haar medewerking zodat de Opdracht correct uitgevoerd kan worden. De Onderneming mag erop vertrouwen dat de door/namens de Klant aangeleverde informatie correct is. Indien de Klant deze verplichting miskent, staat het de Onderneming vrij de Opdracht te beëindigen. In die situatie is de Klant aan de Onderneming een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, zoals bepaald in artikel 4.2., laatste lid. De Onderneming kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld indien de Klant foutieve informatie aanlevert of enig nadeel dat daaruit zou kunnen voortvloeien.

6.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Onderneming er niet toe gehouden de in uitvoering van de Opdracht opgemaakte documenten/verslagen te bewaren gedurende een periode langer dan 12 maanden na de beëindiging ervan.

6.3. De Onderneming wijst elke aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse verliezen of schade, zoals winst-, omzet- en inkomstenderving, verlies van gegevens of klanten of eender welke schade die voortvloeit uit onze dienstverlening noch omtrent enige vorm van “cybercriminaliteit”.

6.4. Waar de wet geen aansprakelijkheidsbeperking toestaat, aanvaardt de Klant dat de aansprakelijkheid van de Onderneming in geen geval hoger kan zijn dan het bedrag van de vergoeding die de Klant daadwerkelijk aan Onderneming voor de geleverde diensten betaald heeft.

Art. 7 Intellectuele eigendom

7.1. De Onderneming kent de Klant een beperkte en niet-exclusieve licentie toe om de opgeleverde bestelling of opdracht af te drukken en voor persoonlijk niet-commercieel gebruik te bewaren.

7.2. Elk ander gebruik (door reproductie op een andere wijze dan het afdrukken van één enkele kopie, publicatie of hergebruik), door de Klant is uitdrukkelijk verboden tenzij de Klant daartoe vooraf een schriftelijke toestemming bekomen heeft van de onderneming.

Elk gebruik in strijd met deze licentie wordt beschouwd als een daad van namaking en beëindigt automatisch de licentie die de Onderneming voor de Klant door deze bepaling had toegekend, dit onverminderd de door de Klant uit dien hoofde verschuldigde schadevergoedingen aan de Onderneming.

Art. 8 Privacy – Gegevensbescherming

8.1. Bij de opmaak van een bestelling vraagt de Onderneming de Klant om enkele persoonlijke gegevens mee te delen. De Onderneming zal steeds zorg dragen voor de juiste verwerking van de door de Klant aan haar verstrekte gegevens, en dit in overeenstemming met de wet van 08.12.1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De Klant geeft ingevolge de totstandkoming van de Overeenkomst zijn/haar toestemming om deze persoonlijke gegevens te gebruiken voor het beheer van de contractuele relaties en teneinde de Onderneming toe te laten de Klant op de hoogte te houden van andere bestaande of toekomstige producten of diensten verstrekt door de Onderneming, alsook om u uitnodigingen te sturen om enquêtes in te vullen over de diensten van de Onderneming. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft de Klant evenwel het recht om zich kosteloos en op aanvraag te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

8.2. De onderneming verkoopt of verhuurt de persoonlijke gegevens van de Klant niet aan derden.  De persoonlijke gegevens van de Klant zullen uitsluitend aan derden worden meegedeeld in het kader van de toepassing van een wettelijke of verordenende bepaling of ten behoeve van het normale bedrijfsbeheer.

8.3. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) kan de Klant steeds zijn/haar persoonsgegevens in de registers van de Onderneming raadplegen, deze rechtzetten of wijzigen. Algemeen genomen mag de Klant deze gegevens steeds en zo vaak als gewenst kosteloos wijzigen. Indien de Klant hulp nodig heeft of vragen heeft m.b.t het wijzigen van de persoonsgegevens, kan de Klant contact opnemen met de Onderneming.

Art. 9 Nietigheid – Geschillenbeslechting

9.1. De nietigheid van één of meerdere clausules brengt niet de nietigheid van de rest van de overeenkomst met zich mee. Partijen verbinden zich ertoe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal aansluiten.

9.2. Het Belgisch recht vindt toepassing. Eventuele geschillen die in het kader van deze bestelling of opdracht rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van Gent gebracht worden.

Schatting
bestellen