Landmeten

18 maart 2023

Kan ik grond splitsen zonder die te verkavelen?

We kunnen een perceel grond op twee manieren herverdelen:

 • Grond verdelen zonder een voorafgaande omgevingsvergunning noemen we grond splitsen
 • Indien er wel een omgevingsvergunning aan te pas komt, spreken we van verkavelen

Het doel en de daarbij horende reglementering bepalen of grond gesplitst, dan wel verkaveld wordt.

Wilt u graag een splitsing of verkaveling van uw grond laten uitvoeren?
Zoek dan niet verder en vertrouw op CC experts.
Neem contact op voor meer info of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Lees hieronder verder om dieper in te gaan op de verschillen tussen grond splitsen en grond verkavelen.

Wat is een splitsing?

Bij een splitsing wordt een grond (al dan niet bebouwd) verdeeld in nieuwe percelen zonder voorafgaandelijk een omgevingsvergunning aan te vragen. Enkele praktische voorbeelden van een splitsing van een grond als gevolg van een opmeting door een landmeter:

 • Het splitsen of afsplitsen van een tuin, met als doel om tuin te blijven (uitzondering: is de tuin gelegen in een niet vervallen verkaveling, is een bijstelling van een verkaveling vereist om een afsplitsing alsnog te bekomen)
 • Het splitsen of afsplitsen van een industriegrond
 • Het splitsen of afsplitsen van een landbouwgrond
 • Het splitsen of afsplitsen van een weide
 • Het splitsen of afsplitsen van niet bebouwbare grond

Hoe verloopt een splitsing?

In eerste instantie meet een landmeter het terrein op. Hij of zij maakt een plan van splitsing. Via de procedure van prekadastratie wordt de nieuwe situatie aangemeld bij het kadaster. Uiteindelijk bezorgt de landmeter het plan en de prekadastratie aan de notaris.

Uiterlijk 20 kalenderdagen voor het verlijden van de notariële akte zal de notaris het plan voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen. Op die manier kan dat officiële orgaan opmerkingen formuleren over de aanstaande splitsing. De notaris is ertoe verplicht deze opmerkingen op te nemen in de notariële akte. Hoewel de opmerkingen doorgaans nuttige informatie bevatten over de stedenbouwkundige beperkingen van een grond, kan het college geenszins de splitsing tegenhouden. Pas na het verlijden van de notariële akte wordt de splitsing ook definitief doorgevoerd bij het kadaster.

Waar mogelijk zullen de landmeters van CC Experts de splitsing van grond aanbevelen. De procedure is administratief eenvoudiger dan een verkaveling, het kan snel gaan en de kosten liggen aanzienlijk lager.

Wat is een verkaveling?

Het verkavelen van grond is het splitsen van grond (al dan niet bebouwd) met het oog op die grond te verkopen als bouwgrond. Hier is een voorafgaande omgevingsvergunning vereist. Die vergunning voorziet in rechtszekerheid om de nieuwe percelen te kunnen bebouwen. Voor andere overdrachtsvormen zoals de verhuur voor meer dan 9 jaar, het vestigen van een erfpachtrecht of een recht van opstal geldt een gelijkaardige vergunningplicht.

Hoe verloopt een verkaveling?

Een landmeter kan de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden aanvragen. Hij of zij doorloopt de volgende stappen:

 • De bestaande toestand van de grond wordt opgemeten
 • Er is een onderzoek naar de ligging van de perceelgrenzen
 • De landmeter maakt een ontwerp, met zowel de bestaande toestand, de nieuwe toestand, als de verkavelingsvoorschriften
 • Het dossier wordt digitaal ingediend bij het omgevingsloket

Eens de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden uitvoerbaar is, staan de landmeters van CC Experts klanten bij in het vervolg van het proces. Denk aan:

 • Opvolgen van eventuele werkzaamheden (zoals kappen van bomen, slopen van gebouwen, de aanleg van wegenis, infrastructuur en nutsvoorzieningen, …)
 • Aanvragen van de prekadastratie
 • Aanvragen van het attest van verkoopbaarheid

De activiteiten van de landmeter zitten er op zodra de afpaling van nieuwe percelen bouwgrond een feit is.

Wat is een éénlotsverkaveling?

Op 30 december 2019 werd er een versoepeling toegestaan die het mogelijk maakte om een tuinstrook af te splitsen zonder omgevingsvergunning, ook al was het de bedoeling om op dat nieuw stuk grond ook te bouwen. Bij Arrest van het Grondwettelijk Hof (nr. 80/2019) van 23 mei 2019 is deze versoepeling ongedaan gemaakt en ontstond het begrip éénlotsverkaveling.

Bij een éénlotsverkaveling wordt één kavel (vb. een tuinstrook) met een omgevingsvergunning afgesplitst van een bebouwd perceel met als doel het onbebouwde kavel als bouwgrond te verkopen. Opnieuw geldt er ook vergunningsplicht voor de andere overdrachtsvormen als de verhuur voor méér dan 9 jaar, het vestigen van een erfpachtrecht of een recht van opstal om een kavel af te splitsen van een bebouwd perceel met oog op woningbouw.

In de praktijk is een éénlotsverkaveling vaak van toepassing in villawijken met ruime percelen grond waarbij een tuinstrook met omgevingsvergunning wordt afgesplitst om te verkopen als bouwgrond. Al moet er in die situatie ook altijd rekening gehouden worden met de gemeentelijke bouwverordeningen bij het aanvragen van een éénlotsverkaveling. Om een voorbeeld te geven: grond die in de Oost-Vlaamse gemeente Sint-Martens-Latem in de bestemmingszone woonpark ligt, zal pas verkaveld kunnen worden indien de nieuwe kavels minstens 3.000 m² groot zijn.

Onze referenties

 • De opmeting, splitsing en prekadastratie van 3ha projectgrond gelegen te Gent aan The Loop
 • De verkaveling en prekadastratie van grond in 12 loten bouwgrond te Lievegem
 • De verkaveling en prekadastratie van grond in 2 lotenbouwgrond te Gent
 • De opmaak van éénlotsverkaveling te Sint-Martens-Latem

Meer weten over splitsen of verkavelen?

Omdat dossiers en projecten uniek zijn, stemmen we onze dienstverlening graag af op uw noden en behoeften.
Neem contact op voor meer info of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Schatting
bestellen