Landmeten

18 maart 2023

Een grond splitsen of verkavelen?

Een grond kan verdeeld worden in meerdere nieuwe percelen door grond te splitsen of te verkavelen.

Een verdeling van een grond in nieuwe percelen zonder voorafgaandelijk een omgevingsvergunning aan te vragen is het resultaat van een splitsing. In het geval van een verkaveling wordt een grond verdeeld in nieuwe percelen met een omgevingsvergunning. Het doel en de geldende reglementering zijn bepalend bij de keuze om grond te splitsen of te verkavelen.

Lees hier onze expertise over een grond splitsen of verkavelen.

Wilt u graag een splitsing of verkaveling van uw grond laten uitvoeren?
Zoek dan niet verder en vertrouw op CC experts.
Neem contact op voor meer info of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Wat is een splitsing?

Bij een splitsing wordt een grond (al dan niet bebouwd) verdeeld in nieuwe percelen zonder voorafgaandelijk een omgevingsvergunning aan te vragen. Een landmeter meet het terrein op en maakt een plan van de splitsing door de nieuwe percelen grafisch weer te geven. Het plan wordt aangeboden ter prekadastratie om de nieuw percelen in een gereserveerde status te creëren bij het kadaster. Finaal wordt het plan en de prekadastratie door de landmeter aan de notaris bezorgd.

Uiterlijk 20 kalenderdagen voor het verlijden van de notariële akte zal de notaris het plan aanbieden bij college van burgemeester en schepenen. Dit om het college toe te laten hun opmerkingen te bezorgen over de splitsing. De notaris is ertoe verplicht deze opmerkingen op te nemen in de notariële akte. Hoewel de opmerkingen doorgaans nuttige informatie bevatten over de stedenbouwkundige beperkingen van een grond, kan het college geenszins de splitsing tegenhouden. Pas na het verlijden van de notariële akte wordt de splitsing ook definitief doorgevoerd bij het kadaster.

Enkele praktische voorbeelden van een splitsing van een grond als gevolg van een opmeting door een landmeter:

 • het splitsen of afsplitsen van een tuin, met als doel om tuin te blijven (uitzondering: is de tuin gelegen in een niet vervallen verkaveling, is een bijstelling van een verkaveling vereist om een afsplitsing alsnog te bekomen);
 • het splitsen of afsplitsen van een industriegrond;
 • het splitsen of afsplitsen van een landbouwgrond;
 • het splitsen of afsplitsen van een weide;
 • het splitsen of afsplitsen van niet bebouwbare grond;

Waar mogelijk zal de landmeter de splitsing aanbevelen omwille van de administratieve eenvoud, de snelheid en de lagere dossierkost in vergelijking tot een verkaveling.

landmeter polygonatie veelhoeksmeting vacature

Wat is een verkaveling?

In het geval van een verkaveling wordt een grond (al dan niet bebouwd) gesplitst met een omgevingsvergunning in twee of meer kavels met het doel deze te verkopen als bouwgrond. De omgevingsvergunning voorziet in een rechtszekerheid om de nieuwe percelen grond te kunnen bebouwen. Ook voor andere overdrachtsvormen zoals de verhuur voor méér dan 9 jaar en het vestigen van een erfpachtrecht of een recht van opstal geldt er een vergunningsplicht om een grond in twee of meer kavels te splitsen met oog op woningbouw.

landmeter GPS

​Een landmeter kan de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden aanvragen waarbij volgende werken worden verzorgd:

 • de opmeting van de bestaande toestand van de grond; 
 • het onderzoek naar de ligging van de perceelgrenzen;
 • het opmaken van een ontwerp verkavelingsplan bestaande en nieuwe toestand, alsook de opmaak van de verkavelingsvoorschriften;
 • het samenstellen en digitaal indienen van het dossier in het omgevingsloket.

Eens de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden uitvoerbaar is, zal de landmeter instaan voor de opvolging van de eventuele werkzaamheden (bv. het kappen van bomen, slopen van gebouwen, de aanleg van wegenis, infrastructuur en nutsvoorzieningen,…), het aanvragen van de prekadastratie en het attest verkoopbaarheid. De werkzaamheden van de landmeter worden afgesloten met de afpaling van de nieuwe percelen bouwgrond.

Wat is een éénlotsverkaveling?

​Op 30 december 2019 was er een versoepeling in voege getreden die er in voorzag om zonder omgevingsvergunning een tuinstrook te kunnen afsplitsen van een bebouwd perceel met oog op de creatie van één nieuw onbebouwd kavel bestemd voor woningbouw. Bij Arrest van het Grondwettelijk Hof (nr. 80/2019) van 23 mei 2019 is deze versoepeling ongedaan gemaakt en ontstond het begrip éénlotsverkaveling.

Bij een éénlotsverkaveling wordt één kavel (vb. een tuinstrook) met een omgevingsvergunning afgesplitst van een bebouwd perceel met als doel het onbebouwde kavel als bouwgrond te verkopen. Opnieuw geldt er ook vergunningsplicht voor de andere overdrachtsvormen als de verhuur voor méér dan 9 jaar en het vestigen van een erfpachtrecht of een recht van opstal om een kavel af te splitsen van een bebouwd perceel met oog op woningbouw.

​In de praktijk is een éénlotsverkaveling vaak van toepassing in villawijken met ruime percelen grond waarbij een tuinstrook met omgevingsvergunning wordt afgesplitst om te verkopen als bouwgrond. Echter dient er ook rekening te worden gehouden met de gemeentelijke bouwverordeningen bij het aanvragen van een éénlotsverkaveling. Zo zal bijvoorbeeld een grond gelegen in de bestemmingszone woonpark te Sint-Martens-Latem door een landmeter pas verkaveld kunnen worden indien de nieuwe kavels minstens 3.000 m² groot zijn.

Onze referenties

 • De opmeting en prekadastratie voor een notariële splitsing van 3ha projectgrond gelegen te Gent aan The Loop.
 • De verkaveling en prekadastratie van grond in 12 loten bouwgrond te Lievegem.
 • De prekadastratie van een appartementsgebouw met 20 wooneenheden en 15 parkeerplaatsen en de berekening van de quotiteiten in een gemotiveerd verslag.
 • De verkaveling en prekadastratie van grond in 2 lotenbouwgrond te Gent.

Meer weten over splitsen of verkavelen?

Omdat dossiers en projecten uniek zijn, stemmen we onze dienstverlening graag af op uw noden en behoeften.
Neem contact op voor meer info of vraag vrijblijvend een offerte aan.