Landmeten

7 juni 2023

Waarom een landmeter essentieel is bij de prekadastratie van percelen en gebouwen

Wanneer een perceel van vorm of grootte wijzigt, is er een landmeter nodig. Die creëert een nieuw kadastraal perceel. In vaktermen heet dat een prekadastratie of PRECAD. Het is de verantwoordelijkheid van de landmeter om een prekadastratie of PRECAD aan te vragen. Daarvoor verzorgt de landmeter eerst een professionele opmeting van het perceel. Nadien dient de beëdigd landmeter de prekadastratie in bij het kadaster.

Meer weten? Lees hieronder verder over de prekadastratie van percelen en gebouwen en de expertise van onze landmeters.

Een prekadastratie of PRECAD aanvragen bij een landmeter?
Zoek niet verder en vertrouw op CC Experts.

Neem contact op voor meer info of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Wat is een prekadastratie of PRECAD?

Prekadastratie is de identificatie van de gewijzigde situatie in het kadaster. In vaktermen spreekt men ook wel eens van de planreferte, de gereserveerde perceelsidentificatie of de volume-identificatie.

Er zijn verschillende scenario’s waarin de expertise van een landmeter vereist is om een prekadastratie of PRECAD in te dienen:

 • bij de wijziging van de vorm of de grootte van een perceel
 • bij de splitsing van een gebouw via de basisakte
 • bij het vestigen van een opstalrecht op een perceel of een gebouw

Een prekadastratie is een verplicht proces (sinds 2015) dat uit twee stappen bestaat:

 • Een landmeter maakt een afbakeningsplan op van het nieuw te creëren kadastraal perceel.
 • Het kadaster maakt binnen de 20 kalenderdagen na aanvraag een planreferte, de gereserveerde perceelsidentificatie of de volume-identificatie aan. Dat gebeurt op basis van het aangeleverde afbakeningsplan door de landmeter.

Wat is een afbakeningsplan?

Landmeters maken afbakeningsplannen op. Dat zijn plannen die nieuwe kadastrale percelen afbakenen in omvang. Landmeters kunnen die afbakening op twee manieren uitdrukken: ofwel in vierkante meter voor een gereserveerde perceelsidentificatie, ofwel in kubieke meter voor een volume-identificatie. Afhankelijk van het doel zijn er verschillende technische normen waarmee landmeters rekening houden bij de opmaak van het afbakeningsplan. Het kan gaan om:

 • een horizontale splitsing van een perceel
 • een splitsing van een gebouw met een basisakte
 • het vestigen van een opstalrecht op een perceel of een gebouw

Na de aanvraag tot een prekadastratie, krijgt het afbakeningsplan een planreferte toegekend. Dat is een uniek nummer om het afbakeningsplan te kunnen identificeren in een notariële akte. In de praktijk maakt de landmeter de planreferte, de gereserveerde perceelsidentificatie en/of de volume-identificatie over aan de notaris. Die laatste verzorgt de opmaak van de notariële akte. In het geval van een complexe notariële akte en prekadastratie overleggen de notaris en de landmeter vaak over de noden en de wenselijkheden van een prekadastratie of PRECAD.

Wanneer is een prekadastratie vereist?

Wanneer een nieuw kadastraal perceel het voorwerp uitmaakt van een notariële akte, is een prekadastratie vereist. Een nieuw kadastraal perceel ontstaat als het gevolg van:

 • de wijziging van de vorm of de grootte van een perceel
 • een splitsing van een gebouw met een basisakte
 • het vestigen van een opstalrecht op een perceel

Enkele courante voorbeelden in de praktijk waarbij een prekadastratie of PRECAD vereist is:

 • de verkoop van een deel van een tuinperceel
 • de afsplitsing van een stuk grond door verkoop of schenking
 • een splitsing of verkaveling van een perceel in loten bouwgrond
 • een wijziging van de perceelgrens tussen twee aanpalende percelen bij een afpaling
 • de verkoop van individuele appartementen waardoor privatieve kavels gecreëerd worden als het gevolg van de splitsing van een gebouw met een basisakte
 • een opstalrecht, een erfpachtrecht, een vruchtgebruik op een deel van een perceel of een deel van een gebouw
 • een authentieke huurovereenkomst op een deel van een perceel
 • een hypothecaire kredietakte op een deel van een perceel
 • de onteigening van een deel van een perceel
 • de kosteloze grondafstand aan een gemeente van een deel van een perceel
 • een wijziging van de basisakte door de verkoop van een conciërge in een appartementsgebouw

Een prekadastratie of PRECAD is bijvoorbeeld niet vereist bij:

 • de verkoop van een volledig perceel tuin
 • een recht van opstal, een erfpachtrecht of een vruchtgebruik op een volledig perceel
 • een authentieke huurovereenkomst op een volledig perceel

Wat is het doel van een prekadastratie of PRECAD?

Een prekadastratie of PRECAD draait in de eerste plaats om rechtszekerheid. Hoe nauwkeuriger de kadastrale informatie, hoe hoger de rechtszekerheid van bijvoorbeeld notariële vastgoedtransacties. Landmeters maken een afbakeningsplan op voor het verlijden van de authentieke akte. Op die manier zijn alle partijen die betrokken zijn in de notariële akte op de hoogte van de afbakening en de oppervlakte of het volume van het nieuw te creëren kadastraal perceel.

Voor 2005, toen de prekadastratie of PRECAD nog niet verplicht was, hanteerde men in notariële akten termen die voor onzekerheid konden zorgen. Denk aan “gekadastreerd of gekadastreerd geweest zijnde”, “zonder waarborg van maat of oppervlakte, al ware het verschil één op twintig of meer, “verkoop van kavel zonder opmeting ervan”… Zulke onnauwkeurigheden zorgden niet alleen voor een onvolledig kadaster, maar vooral de kans op juridische twistpunten lag hoger.

Onze referenties

 • de opmeting en prekadastratie voor een notariële splitsing van 3ha projectgrond gelegen te Gent aan The Loop
 • de verkaveling en prekadastratie van grond in 12 loten bouwgrond te Lievegem
 • de prekadastratie van een appartementsgebouw met 20 wooneenheden en 15 parkeerplaatsen en de berekening van de quotiteiten in een gemotiveerd verslag
 • de verkaveling en prekadastratie van grond in 2 lotenbouwgrond te Gent

Meer weten over splitsen of verkavelen?

Omdat dossiers en projecten uniek zijn, stemmen we onze dienstverlening graag af op uw noden en behoeften.
Neem contact op voor meer info of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Schatting
bestellen